ltenderu

ETNOKULTŪRINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS

,,BĖGA METŲ RATAS''

Projekto kūrybinė grupė: meninio ugdymo mokytoja Žibutė Kazlauskienė, auklėtojos Elena Kruvelienė, S. Jakutytė.

Projekto tikslas: ugdyti asmenybe besidžiaugiančią savo tautine kultūra, suvokiančia save kaip tos kultūros puoselėtoją, siekti etnografinių regionų savitumo ir aktualizavimo Lietuvoje.Skatinti vaikus puoselėti ir išsaugoti tarmes, gilinti vaikų etninės kultūros žinias.

Projekto uždaviniai:

  • 1. Tenkinti vaiko poreikį į pažinti ir perimti tautos kultūrą, folkorą, darbus bei papročius.
  • 2. Ugdyti aktyvų tradicijų dalyvį, turintį norą pažinti lietuvių liaudies tautosaką, dainas, ratelis, žaidimus, greitakalbes, mįsles, patarles, gyvūnų ir paukščių pamėgdžiojimus.
  • 3. Ugdyti kūrybišką, savo tautos meną mylintį žmogų, būsimą tautos kūrėją ir puoselėtoją.
  • 4. Siekti vaikų tautines savimonės, pilietiškumo ir patriotiškumo, atsakingo už savo krašto tėviškę, šeimą, pradmenis.
  • 5. Siekti sąlyčio su šeima, bendradarbiavimo su bendruomene, skatinti vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų inicityvumą, kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėti etninės kultūros vertybes, plėtoti bendrakultūrines šventes, paparočius, apeigas.

Projekto įgyvendinimo metodika: Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas.Praktinės veiklos ,,Etnokultūros centre'', muzikinės veiklos užsiėmimai. Pokalbiai apie lietuvių liaudies buities muziejus jų vaizdines priemones. Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos ir ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai.Bendruomenės šventės, pramogos.

Numatomi projekto rezultatai: Veikdami vaikai įgys būtinų kompetencijų, išgyvens naujų įspūdžių, prasiplės patirtis apie lietuvių liaudies papročius, apeigas, kalendorines šventes. Vaikai išmoks pajusti tautos dėsningumą, grožį, įvairovę.Įvairiapusėje veikloje naudojant etninę kultūrą kaip ugdymosi priemonę formuosis pažintinės ir protinės galios.Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais vaikai sulauks visakeriopos pagalbos.

Projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:

  • - projekto pristatymas įstaigos bendruomenei;
  • - vaikai įgytas žinias perteiks meninės veiklose ir sudarys albumą;
  • - parengtas projktas bus pristatytas stende ,,Smagios akimirkos'';
  • - informaciniai lankstinukai apie kalendorines šventes, lietuvių liaudies tradicijas, patriotiškumą.
EKOLOGINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,AŠ MAŽASIS KLAIPĖDIETIS - MOKAUSI TAUSOTI GAMTĄ''
 
 Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Paldavičienė, auklėtoja E. Kruvelienė.
Projekto tikslas
Sudaryti sąlygas vaikų sėkmingam ugdymui(si) ekologija, gamta, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, puoselėti vaiko fizinias ir psichines galais globojant gamtą ir ugdant meilę jai, skatinant vaikus veikti, ieškoti naujų įspūdžių ir patirties, įgyjant pažinimo kompetencijų.
Projekto uždaviniai:
1. Plėtoti vaikų patirtį apie gamtą.
2. Padėti pajusti gamtos dėsningumus, įvairovę ir grožį.
3. Mokyti tausoti ir saugoti gamtos išteklius.
4. Padėti suvokti, jog antrinių žaliavų rūšiavimas, antrinis jų panaudojimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią aplinką.
5. Formuoti ekologinę sąmonę, pasaulėžiūrą ir etiką.
6. Organizuoti išvykų, patirti naujų įspūdžių džiaugsmą.
Projekto įgyvendinimo metodika:
Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas. Praktinės veiklos gamtoje. Pokalbiai, popietės mokant antrinių žaliavų rūšiavimo, daromos žalos gamtai aiškinimas. Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos, ekskursijos, akcijos.Literatūros analizė, diskusijos, užsiėmimai, gerosios patirties skaida.
Numatomi projekto rezultatai: 
Veikdami ugdytiniai įgis būtinų kompetencijų, išgyvens naujų įspūdžių, prasiplės patirtis apie gamtą. Vaikai išmoks pajusti gamtos grožį, įvairovę. Įvairiapusėje vaikų veikloje naudojant gamtą kaip ugdymosi preimonę formuosis pažintinės ir protinės galios. Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais ugdytiniai sulauks visakeriopos pagalbos ugdant žinias apie ekologiją, įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą.Išmoks mylėti gamtą, tausoti gamtinius išteklius.
Ilgalaikio ekologinio projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
- Projekto pristatymas įsatigos bendruomenei;
- Ugdytinių įgytos žinios apie ekologiją, gamtos pokyčius perteikiamos meninėse veiklose.
- Ilgalaikio projektas  afišuojamas stende ,,Smagios akimirkos''
- Informacinis lankstinukas apie antrinių žaliavų rūšiavimą, antrinį jų panaudojimą padedant saugoti ir tausoti gamtinius išteklius, palaikant švarią ir sveiką aplinką.
KŪRYBINIS TEATRO RAIŠKOS IR SKLAIDOS PROJEKTAS
,,ATVERKIME TEATRUI DURIS''
Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Paldavičienė, teatro kūribinės grupės vadovas A. Noreikienė, meninio ugdymo mokytoja Ž. Kazlauskienė, darželio bendruomenė.
Projekto tikslas: brandinti vaiką ugdant kūrybingos ir komunikabilios asmenybės įgūdžius, bei puoselėti ir atskleisti ugdytinių meninius gabumus per teatrą.
Projekto uždaviniai:
1. Vaidinti su vaikais artimus žaidimui vaidinimus.
2. Skatinti teatrinę saviraišką atsižvelgiant į vaikų amžiaus gebėjimus ir įgūdžius per įvairias kompetencijas.
3. Kurti, gaminti teatro lėles, dekoracijas, metodines priemones vaidinimams.
4. Organizuoti ir parengti ugdytiniams įstaigos pedagogų vaidinimą šešėlio teatro lėlėmis.
5. Organizuoti ekskursijas į teatrą, žiūrėti vaidinimus įstaigoje, suteikiant vaikams teigiamų emocijų, ipersonažų šgyvenimų.
6. Organizuoti ir pravesti kasmetinį renginį teatro dienai paminėti ,,Auksinė kregždė-2016''.
7. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką įgyvendinant projektą.
Projekto įgyvendinimo metodika: komandinis darbas, stebėjimas ir eksperimentavimas;skaitymas, sekimas, pasakojimas, pokalbiai, plastikos-improvizaciniai žaidimai; inscenizacija ir improvizacija; įvairių būdų ir metodų paieška atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių savybes; metodinių priemonių gamyba, gerosios patirties skalida bendruomenei.
Numatomi projekto rezultatai: teatrinės meninės veiklos dėka ugdytiniai susipažins su teatrinėmis meninėmis priemonėmis t. y. raiškiu judesiu, kūno plastika, mimika, pradės suprasti ,,kūno'' kalbą, išbandys save įvairiuose vaidmenyse, įsitrauks į kūrybą.Kurdamas bei vaidindamas vaikas lavins savo gebėjimus: suvoks personažų charakteristiką, kūrinio idėją, mokysis vertinti ir kurti grožį, perteiks kitų emocijas, personažų charakteristiką.
Projekto rezultato įverinimo būdai ir priemonės: projekto pristatymas bendruomenei, surinktos medžiagos ir rezultatų įvertinimas, projekto renginių, vaidinimų pristatymas interneto svetainėje.
 SAUGIOS IR SVEIKOS GYVENSENOS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,NORIU AUGTI SVEIKAS IR SAUGUS''
 
Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Paldavičienė, auklėtojos R. Bodrovienė, S. Jakutytė
 
Projekto tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas vaikų saugumui, sveikatos, fizinių galių stiprinimui.
Projekto uždaviniai:
1. Suteikti ugdytiniams žinių apie saugų eismą, saugumą žaidimų metu taikant kūrybiškus ugdymo metodus.
2. Lavinti vaikų stambiąją ir smuliąją motoriką, ugdyti taisiklingo kvėpavimo ir laikysenos įgūdžius.
3. Veiklas organizuoti, kad atitiktų vaikų amžių, poreikius, interesus, fizinių gebėjimų lygį, skatinti išgyventi teigiamas emocijas.
4. Siekti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai - pedagogai.
5. Literatūros rinkimas.
 
Projekto įgyvendinimo metodika:
Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas, informacijos rinkimas ir teikimas, išvykos, ekskursijos, mokomosios valandėlės, praktinės veiklos stėbėjimai ir analizė.
 
Numatomi projekto rezultatai:
Skatinti vaikus domėtis saugaus eismo taisyklėmis, saugaus elgesio aplinkoje bei buitinių prietaisų sauga.Organizuoti įstaigoje saugios ir sveikos aplinkos valandėles, viktorinas, pramogas, išvykas.Bendradarbiauti su policijos ir visuomenės sveikatos specialistais.Projektinės savaitės įstaigoje.
Projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
- Projekto pristatymas įstaigos bendruomenei.
- Organizuojamos paskaitėlės ugdytiniams apie saugaus elgesio taisykles ( gatvėje, gamtoje likus vieniems namuose).
- Organizuoti įstaigoje visuomenės sveikatos specialistų valandėles.
- Projekto akimirkas skelbti internetinėje svetainėje.

EDUKACINIS PROJEKTAS
„AŠ MAŽASIS KLAIPĖDIETIS"

Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Petkevičienė, auklėtojos E. Kruvelienė, E. Pilitauskienė
Projekto tikslas: 
Sudaryti sąlygas, padedančias vaikams tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius bei skirti ypatingą dėmesį vaikų kultūriniam ugdymui.
Projekto uždaviniai:
1.Rengti albumą ir stendą apie Klaipėdos miestą, sudarant architektūrinių paminklų pažintinį žemėlapį.
2. Skatinti vaikų domėjimąsi Klaipėdos miesto senoviniais ir šiuolaikiniais architektūriniais paminklais.
3. Ugdyti vaikų gebėjimą suvokti Klaipėdos krašto kultūros savitumą, unikalumą.
4. Stiprinti vaikų, auklėtojų, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
5. Ugdyti vaikų meilę gimtinei, savo miestui, skatinti didžiuotis, gerbti ir branginti savo miesto simbolius.
Projekto įgyvendinimo metodika:
Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos ir ekskursijos prie Klaipėdos lankytinų skulptūrų, paminklų. Literatūros analizė, diskusijos, metodiniai užsiėmimai, gerosios patirties sklaida. Organizuojama viktorina, kurios metu ugdytiniai turės galimybę pasitikrinti savo žinias, apibendrinti tai – ką matė, kur pabuvojo.
Numatomi projekto rezultatai:
Ikimokyklinio ugdymo bendruomenės nariai skatinami įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų. Puoselėjimas Klaipėdos miesto kultūriniu vertybių pažinimas, sudaromos palankios sąlygos vaikų dorovingumo ugdymui bei pilietiškumui. Vaikai geriau pažins savo miestą, pradedant nuo artimiausios jiems aplinkos – savo darželio, grupės, gatvės. Ugdant vaikų pilietiškumą, vaikai suvoks save kaip grupės narį, didžiuosis savo grupe, darželiu, miestu. Vaikai bendrai dirbdami įgis darbo grupėje įgūdžių ir išgyvens teigiamas emocijas.
Projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
-
Projekto pristatymas įstaigos bendruomenei.
- Projekto metu parengtas albumas apie Klaipėdos miesto skulptūras.
- Projektas „Aš mažasis Klaipėdietis" pristatomas Klaipėdos miesto pedagogams.

 
EDUKACINIS PROJEKTAS "ŽVEJO VAIKAI"
Projektas vykdomas Klaipėdos l.-d. "Kregždutė" priešmokyklinėje "Saulutės" ir ankstyvojo "Nykštukų" grupėse.
Projekto koodinatorė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andželika Petkevičienė.
Projekto komanda -priešmokyklinio ugdymo pedagogė S. Jakutytė, auklėtojos R. Bodrovienė, E. Kruvelienė, meninio ugdymo mokytoja Ž. Kazlauskienė.
Projekto tikslas:
Puoselėti vaikų pilietinį ugdymą, kas sudarys pagrindą tautinio identiteto suvokimui ir išsaugojimui.
Projekto uždaviniai:
1. Supažindinti vaikus su Klaipėdos krašto kultūriniais aspektais.
2. Skatinti vaikus domėtis Klaipėdos krašto regiono savitumu, unikalumu ir tradicijomis.
3. Brandinti vaikų pilietinę savimonę.
Numatomi projekto rezultatai:
Bendraujant skirtingo amžiaus grupėms, puoselėti Klaipėdos krašto kultūros, tradicijų, savitumo bei vertybių pažinimą. Bus sudarytos palankios sąlygos vaikų pilietiškumui ugdyti, kas skatins tautinio identiteto suvokimą.
Projekto įgyvendinimo metodika:
Literatūros analizė, informacijos rinkimas, praktinės veiklos stebėjimas ir analizė, diskusijos, metodiniai užsiėmimai, komandinis darbas, teminės parodos, ekskursijos, atviros veiklos, gerosios patirties sklaida.

ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ KOMUNIKACINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMO PROJEKTAS „MAŽIEJI ČIAUŠKUČIAI“

Projektas vykdomas Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė‘ ankstyvojo amžiaus „Nykštukų“ ir „Boružėlių“ grupėse.
Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andželika Petkevičienė.
Komanda  – auklėtoja Regina Vilimienė, auklėtoja Rimutė Bodrovienė, auklėtoja Genovaitė Jablonskienė, logopedė Eglė Novogrodskienė.
Projekto tikslas:

Sudaryti sąlygas ir pratinti vaikus naudotis kalba kaip universaliausia saviraiškos priemone.

Projekto uždaviniai:

-  ugdyti vaiko gebėjimus reikšti savo mintis, jausmus, nuotaiką;
-  sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus (žmonių kalbos , gamtos, muzikos ir kt.);
-  palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis;
-  ugdyti ir turtinti vaikų sakytinę kalbą.

Numatomi projekto rezultatai, perspektyvos:

1. Sukurti savitą ankstyvojo amžiaus vaikų komunikacinių gebėjimų lavinimo modelį.
2. Sukauptos patirties, įgyvendinant projektą „Mažieji čiauškučiai“, sklaida.

Projekto įgyvendinimo metodika

Literatūros analizė, informacijos rinkimas, komandinis darbas, naujų būdų ir metodų paieška bei jų įgyvendinimas.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROJEKTAS

„TAUTIŠKUMO UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE“

Projektas vykdomas Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio amžiaus grupėje.
Projekto vadovė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Andželika Petkevičienė
Komanda – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Jakutytė, auklėtoja Ona Sereikienė, meninio ugdymo mokytoja Dalė Pagojienė, auklėtoja Rimutė Bodrovienė.

Projekto tikslas:

Vaikų kultūrinį ugdymą sieti su dvasinės kultūros puoselėjimu bei vertybių ugdymu, kas sudarys pagrindą tautinio identiteto suvokimui ir išsaugojimui.

Projekto uždaviniai:

1. Tobulinti vaikų gebėjimą perimti kultūrą, kultūros raidą, kuri veda prie vaiko socialinių, ekonominių poreikių, tai sudaro galimybes plėtoti patiems įvairiausiems vaiko psichiniams ir intelektualiniams poreikiams.
2. Ugdyti vaikų gebėjimą atskleisti, atpažinti, įvardinti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti savo asmeninį elgesį.
3. Brandinti vaikų tautinę bei kultūrinę savimonę.
4. Ieškoti naujų ugdymo idėjų, brandinant vaiką, kurti savitą ugdymo modelį.

Numatomi projekto rezultatai, perspektyvos:

Puoselėjant tautinį ugdymą ir ugdant bendražmogiškąsias vertybes, susiformuos vaikų vertybinės orientacijos: dorovingumas, dvasingumas, tautiškumas, kas sudaro pilietinio ugdymo pagrindą.

Projekto įgyvendinimo metodika:

Literatūros analizė, informacijos rinkimas, praktinės veiklos stebėjimas ir analizė, diskusijos, metodiniai užsiėmimai, komandinis darbas, teminės parodos, ekskursijos, atviros veiklos, leidinių leidyba.