ltenderu

                  ETNOKULTŪRINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS

,,AUGINU DUONELĘ''   

Projekto kūrybinė grupė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Noreikienė, D. Babrauskaitė, meninio ugdymo mokytoja Ž. Kazlauskienė, visuomenės sveikatos specialistė R. Amalevičienė.

Projekto tikslas: siekti suteikti pažinimo džiaugsmą vaikams nuo rugių pasėjimo, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo iki duonos kepimo, puoselėjant lietuvių liaudies tradicijas ir papročius.

Projekto uždaviniai:

     1. Suteikti vaikams žinių, kaip duona patenka ant mūsų stalo, ugdyti pagarbą žmogui auginančiam duoną, supažindinti su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis;

     2. Klausytis įvairiausių kūrinių apie duoną, javus, minti mįsles, pasimokyti eilėraščių, dainų, l.l. žaidimų, patarlių, skaičiuočių;

     3. Puoselėti pagarbą duonai, mokyti į duoną kreiptis pagarbiais žodžiais;

     4. Mokyti kulturingo elgesio prie stalo, gilinti žinias apie sveikatą mitybą, pravedant edukacinias pamokėles su visuomenės sveikatos specialiste.

     5. Atskleisti vaikų kūrybines galias piešiant, tapant, konstruojant, aplikuojant, lipdant.

Projekto įgyvendinimo metodika: vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, literatūros analizė. Pokalbiai, pasakojimai, aiškinimas, demonstravimas, užsiėmimai, diskusija, stebėjimas, eksperimentavimas.

Numatomi projekto rezultatai: vaikai domėsis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, ją tyrinės ir pažins. Mokysis prižiūrėti žieminius javus, stebės jų augimą. Ugdys pagarbą gyvybei ir aplinkai, žmogui kuris augina javus.

Projekto rezultatų įvertinimo būdai ir priemonės:

    - surinktos medžiagos ir rezultatų įvertinimas;

    - projekto pristatymas parengtame stendiniame pranešime.

  ANKSTYVOJO AMŽIAUS ILGALAIKIS PROJEKTAS 

,,ŠVARIŲ RANKŲ TAKAS''

Projekto kūrybinė grupė: mokytojos - Ž. Rusienė, R. Mockienė.

Projekto tikslas: siekti suteikti kuo daugiau žinių apie sveikatą, kasdieniniam gyvenimui reikalingus kultūrinius - higieninius įgūdžius, naudingas muilo savybes. Formuoti ankstyvojo amžiaus vaikų supratimą apie asmens higienos taisykles įvairių veiklų metu.

Projekto uždaviniai: 

 1. Suteikti ankstyvojo amžiaus vaikams apie kultūros ir higienos įgūdžius.
 2. Įtvirtinti vaikų pradinį suvokimą apie asmens higieną: susisteminti vaikų žinias apie būtinas kasdienines asmens higienos procedūras.
 3. Padėti vaikui įgyti jo amžių ir patirtį atitinkančius įpročius stebėti savo išvaizdą, savarankiškai praustis, plauti rankas su muilu prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar šiaip išsitepus.
 4. Stiprinti vaikų - pedagogų- tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
 5. Rengti stendą apie projekto eigą.

Projekto įgyvendinimo metodika: vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, literatūros analizė. Pokalbiai, pasakojimai, aiškinimas, demonstravimas, užsiėmimai, tikrinimasis pokalbis, kartojimo pokalbis, iliustravimas, stebėjimas.

Numatomi projekto rezultatai: vaikai skatinami įgyti naujų žinių, įgūdžių ir gebėjimų. Įvairiapusėje veikloje, vaikai pratinsis rūpintis rankų, veido švara. Padidės sveikam kasdieniniam gyvenimui reikalingų kultūrinių - higieninių įgūdžių suvokimo lygis (naudotis muilu, kruopščiai nusiplauti rankas ir veidą, nusiprausus nusisausinti rankšluosčiu). Sustiprinti bendravimą su suaugusiais.

Projekto rezultatų įvertinimo būdai ir priemonės: 

 • Projektas bus pristatytas parengtame stendiniame pranešime.
 • Pristatytas pedagogams, jo rezultatai aptarti ir apibendrinti pedagogų posėdyje. 

 EDUKACINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS

,,KLAIPĖDA IR KAUNAS - LIETUVOS DRAUGYSTĖS KELIAS''

Projekto kūrybinė grupė: Kauno lopšelis-darželis ,,Saulutė'', ikimokyklinio ugdymo mokytoja S. Olišauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja B. Rakauskienė. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė''  priešmokyklinio ugdymo mokytojos S. Jakutytė, A. Gibaitė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja E. Kruvelienė, meninio ugdymo mokytoja Ž. Kazlauskienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Paldavičienė
Projekto tikslas: puoselėti ikimokyklini ir priešmokyklinių įstaigų bendruomenių tautinę pilietinę savimonę, skatinti pasididžiavimą savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais valstybės piliečiais; sudaryti sąlygas, padedančias vaikams tenkinti prigimtinius, socialiniu, pažintinius poreikius bei skirti dėmesį vaikų kultūriniam ugdymui, skatinti vaikus veikti, ieškoti naujų įspūdžių ir patirties, įgyti kompetencijų.
Projekto uždaviniai:
      1. Ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, bendradarbiaujant su kitais Lietuvos miestų lopšelių-darželių, bei mokyklų ugdytiniais ir ikimokyklinio bei prišmokyklinio ugdymo mokytojais
      2. Mokyti vaikus pajusti ir suvokti Kauno ir Klaipėdos krašto kultūros savitumą ir unikalumą
      3. Skatinti domėtis Lietuvos papročiais ir tradicijomis.
      4. Ugdyti vaikų meilę gimtinei, skatinti didžiuotis, gerbti ir branginti savo miesto simbolius.
      5. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtajam kraštui.
      6. Suteikti ugdytiniams kuo daugiau žinių ir teigiamų emocijų išvykos metu.
Projekto įgyvendinimo metodika: stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas.Literatūros analizė, diskusijos, metodiniai užsiėmimai, gerosios patirties sklaida.Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos ir ekskursijos prie Kauno ir Klaipėdos lankytinų skulptūrų, įžymybių vietų, paminklų. Literatūros analizė, diskusijos, metodiniai užsiėmimai, gerosios patirties sklaida.Organizuojama viktorina, pokalbių tiltas, kurių metu ugdytiniai turės galimybę pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą, jos simbolius, apibendrinti tai - ką matė, kur buvo, ką sužinojo, patyrė.
Numatomi rezultatai, įvertinimo būdai ir priemonės: 
     1. Veikdami vaikai įgys būtinų kompetancijų, išgyvens naujų įspūdžių, prasiplės patirtis apie Lietuvą, jos miestus.
     2. Šeima bus įtraukta į bendrus renginius.
     3. Bendradarbiavimas internetinėje erdvėje - nuotoliniu būdu Skype programos pagalba, sudalyvaus bendruose renginiuose, viktorinose ,,Mano gimtinė Lietuva''.
     4. Fotografuojant, filmuojant įamžins įdomiausius, įspūdingiausius, svarbiausius miestus, Lietuva.
     5. Išvyka į Kauno lopšelį-darželį ,,Saulutę.
    

ETNOKULTŪRINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS

,,BĖGA METŲ RATAS'' 

Projekto kūrybinė grupė: meninio ugdymo mokytoja Žibutė Kazlauskienė, mokytoja Elena Kruvelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Jakutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auksė Gibaitė.
Projekto tikslas: ugdyti asmenybe besidžiaugiančią savo tautine kultūra, suvokiančia save kaip tos kultūros puoselėtoją, siekti etnografinių regionų savitumo ir aktualizavimo Lietuvoje.Skatinti vaikus puoselėti ir išsaugoti tarmes, gilinti vaikų etninės kultūros žinias.
Projekto uždaviniai:
          1. Neformaliojio ugdymo metu, tenkinti vaiko poreikį pažinti ir perimti Žemaitijos krašto folklorą, darbus bei papročius.
          2. Tenkinti vaiko poreikį pažinti ir perimti Žemaitijos tautos kultūrą, folkorą, darbus bei papročius.       
          2. Ugdyti aktyvų tradicijų dalyvį, turintį norą pažinti lietuvių liaudies tautosaką, dainas, ratelius, žaidimus, greitakalbes, mįsles, patarles, gyvūnų ir paukščių pamėgdžiojimus.         
          3. Ugdyti kūrybišką, savo tautos meną mylintį žmogų, būsimą tautos kūrėją ir puoselėtoją.       
          4. Siekti vaikų tautinės savimonės, pilietiškumo ir patriotiškumo, atsakingo už savo krašto tėviškę, šeimą, pradmenis.       
          5. Siekti sąlyčio su šeima, bendradarbiavimo su bendruomene, skatinti vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvumą, puoselėti etninės kultūros vertybes, plėtoti bendrakultūrines šventes, papročius, apeigas.
Projekto įgyvendinimo metodika: Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas.Praktinės veiklos ,,Etnokultūros centre'', muzikinės veiklos užsiėmimai. Pokalbiai apie lietuvių liaudies buities muziejus jų vaizdines priemones. Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos ir ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai.Bendruomenės šventės, pramogos.
Numatomi projekto rezultatai: Veikdami vaikai įgis būtinų kompetencijų, išgyvens naujų įspūdžių, prasiplės patirtis apie lietuvių liaudies papročius, apeigas, kalendorines šventes. Vaikai išmoks pajusti tautos dėsningumą, grožį, įvairovę.Įvairiapusėje veikloje naudojant etninę kultūrą kaip ugdymosi priemonę formuosis pažintinės ir protinės galios.Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais vaikai sulauks visakeriopos pagalbos.
Projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
 • - projekto pristatymas įstaigos bendruomenei;
 • - vaikai įgytas žinias perteiks meninėse veiklose ir sudarys albumą;
 • - parengtas projektas bus pristatytas stende ,,Smagios akimirkos'';
 • - informaciniai lankstinukai apie kalendorines šventes, lietuvių liaudies tradicijas, patriotiškumą.
EKOLOGINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,AŠ MAŽASIS KLAIPĖDIETIS - MOKAUSI TAUSOTI GAMTĄ''
 
 Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Paldavičienė, mokytoja E. Kruvelienė.
Projekto tikslas
Sudaryti sąlygas vaikų sėkmingam ugdymui(si) ekologija, gamta, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, puoselėti vaiko fizinias ir psichines galais globojant gamtą ir ugdant meilę jai, skatinant vaikus veikti, ieškoti naujų įspūdžių ir patirties, įgyjant pažinimo kompetencijų.
Projekto uždaviniai:
1. Plėtoti vaikų patirtį apie gamtą.
2. Padėti pajusti gamtos dėsningumus, įvairovę ir grožį.
3. Mokyti tausoti ir saugoti gamtos išteklius.
4. Padės suvokti, jog antrinių žaliavų rūšiavimas, antrinis jų panaudojimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią aplinką.
5. Formuoti ekologinę sąmonę, pasaulėžiūrą ir etiką.
6. Organizuoti išvykų, patirti naujų įspūdžių džiaugsmą.
Projekto įgyvendinimo metodika:
Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas. Praktinės veiklos gamtoje. Pokalbiai, popietės mokant antrinių žaliavų rūšiavimo, daromos žalos gamtai aiškinimas. Vaizdinės medžiagos ir informacijos rinkimas, išvykos, ekskursijos, akcijos.Literatūros analizė, diskusijos, užsiėmimai, gerosios patirties skaida.
Numatomi projekto rezultatai: 
Veikdami ugdytiniai įgis būtinų kompetencijų, išgyvens naujų įspūdžių, prasiplės patirtis apie gamtą. Vaikai išmoks pajusti gamtos grožį, įvairovę. Įvairiapusėje vaikų veikloje naudojant gamtą kaip ugdymosi preimonę formuosis pažintinės ir protinės galios. Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais ugdytiniai sulauks visakeriopos pagalbos ugdant žinias apie ekologiją, įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą.Išmoks mylėti gamtą, tausoti gamtinius išteklius.
Ilgalaikio ekologinio projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
- Projekto pristatymas įsatigos bendruomenei;
- Ugdytinių įgytos žinios apie ekologiją, gamtos pokyčius perteikiamos meninėse veiklose.
- Ilgalaikis projektas  pristatomas stendiniame pranešime ,,Smagios akimirkos''
- Informacinis lankstinukas apie antrinių žaliavų rūšiavimą, antrinį jų panaudojimą, padedant saugoti ir tausoti gamtinius išteklius, palaikant švarią ir sveiką aplinką.
KŪRYBINIS TEATRO RAIŠKOS IR SKLAIDOS PROJEKTAS
,,ATVERKIME TEATRUI DURIS''
Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Paldavičienė, teatro kūribinės grupės vadovas A. Noreikienė, meninio ugdymo mokytoja Ž. Kazlauskienė, darželio bendruomenė.
Projekto tikslas: brandinti vaiką ugdant kūrybingos ir komunikabilios asmenybės įgūdžius, bei puoselėti ir atskleisti ugdytinių meninius gabumus per teatrą.
Projekto uždaviniai:
1. Vaidinti su vaikais artimus žaidimui vaidinimus.
2. Skatinti teatrinę saviraišką atsižvelgiant į vaikų amžiaus gebėjimus ir įgūdžius per įvairias kompetencijas.
3. Kurti, gaminti teatro lėles, dekoracijas, metodines priemones vaidinimams.
4. Organizuoti ir parengti ugdytiniams įstaigos pedagogų vaidinimą šešėlio teatro lėlėmis.
5. Organizuoti ekskursijas į teatrą, žiūrėti vaidinimus įstaigoje, suteikiant vaikams teigiamų emocijų, ipersonažų šgyvenimų.
6. Organizuoti ir pravesti kasmetinį renginį teatro dienai paminėti ,,Auksinė kregždė''.
7. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką įgyvendinant projektą.
Projekto įgyvendinimo metodika: komandinis darbas, stebėjimas ir eksperimentavimas;skaitymas, sekimas, pasakojimas, pokalbiai, plastikos-improvizaciniai žaidimai; inscenizacija ir improvizacija; įvairių būdų ir metodų paieška atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnių savybes; metodinių priemonių gamybą, gerosios patirties sklaidą bendruomenei.
Numatomi projekto rezultatai: teatrinės meninės veiklos dėka ugdytiniai susipažins su teatrinėmis meninėmis priemonėmis t. y. raiškiu judesiu, kūno plastika, mimika, pradės suprasti ,,kūno'' kalbą, išbandys save įvairiuose vaidmenyse, įsitrauks į kūrybą.Kurdamas bei vaidindamas vaikas lavins savo gebėjimus: suvoks personažų charakteristiką, kūrinio idėją, mokysis vertinti ir kurti grožį, perteiks kitų emocijas, personažų charakteristiką.
Projekto rezultato įverinimo būdai ir priemonės: projekto pristatymas bendruomenei, surinktos medžiagos ir rezultatų įvertinimas, projekto renginių, vaidinimų pristatymas interneto svetainėje.
 SAUGIOS IR SVEIKOS GYVENSENOS ILGALAIKIS PROJEKTAS
,,NORIU AUGTI SVEIKAS IR SAUGUS''
 
Projekto kūrybinė grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Paldavičienė, mokytoja R. Bodrovienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja S. Jakutytė.
 
Projekto tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas vaikų saugumui, sveikatos, fizinių galių stiprinimui.
Projekto uždaviniai:
1. Suteikti ugdytiniams žinių apie saugų eismą, saugumą žaidimų metu taikant kūrybiškus ugdymo metodus.
2. Lavinti vaikų stambiąją ir smuliąją motoriką, ugdyti taisiklingo kvėpavimo ir laikysenos įgūdžius.
3. Veiklas organizuoti, kad atitiktų vaikų amžių, poreikius, interesus, fizinių gebėjimų lygį, skatinti išgyventi teigiamas emocijas.
4. Siekti efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai - pedagogai.
5. Literatūros rinkimas.
 
Projekto įgyvendinimo metodika:
Stebėjimas, tyrinėjimas, eksperimentavimas, informacijos rinkimas ir teikimas, išvykos, ekskursijos, mokomosios valandėlės, praktinės veiklos stėbėjimai ir analizė.
 
Numatomi projekto rezultatai:
Skatinti vaikus domėtis saugaus eismo taisyklėmis, saugaus elgesio aplinkoje bei buitinių prietaisų saugą.Organizuoti įstaigoje saugios ir sveikos aplinkos valandėles, viktorinas, pramogas, išvykas.Bendradarbiauti su policijos ir visuomenės sveikatos specialistais.Projektinės savaitės įstaigoje.
Projekto rezultato įvertinimo būdai ir priemonės:
- Projekto pristatymas įstaigos bendruomenei.
- Organizuojamos paskaitėlės ugdytiniams apie saugaus elgesio taisykles ( gatvėje, gamtoje, likus vieniems namuose).
- Organizuoti įstaigoje visuomenės sveikatos specialistų valandėles.
- Projekto akimirkas skelbti internetinėje svetainėje. 
ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKŲ KOMUNIKACINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMO PROJEKTAS „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ''
Projektas vykdomas Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė‘ ankstyvojo amžiaus „Nykštukų“ ir „Žiogelių“ grupėse.
Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Astra Paldavičienė.
Komanda  –  mokytojos: R. Bodrovienė, N. Minkevičienė; logopedė E. Novogrodskienė.
Projekto tikslas:
Sudaryti sąlygas ir pratinti vaikus naudotis kalba kaip universaliausia saviraiškos priemone.
Projekto uždaviniai:
-  ugdyti vaiko gebėjimus reikšti savo mintis, jausmus, nuotaiką;
-  sudaryti sąlygas klausytis ir girdėti įvairius aplinkos garsus (žmonių kalbos , gamtos, muzikos ir kt.);
-  palaikyti ir skatinti vaiko norą bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmonėmis;
-  ugdyti ir turtinti vaikų sakytinę kalbą.
Numatomi projekto rezultatai, perspektyvos:
1. Sukurti savitą ankstyvojo amžiaus vaikų komunikacinių gebėjimų lavinimo modelį.
2. Sukauptos patirties, įgyvendinant projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“, sklaida.
Projekto įgyvendinimo metodika
Literatūros analizė, informacijos rinkimas, komandinis darbas, naujų būdų ir metodų paieška bei jų įgyvendinimas.