ltenderu

 

     Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

    Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2020-2021 m. m. 

Tikslas: rūpintis saugios aplinkos kūrimu ir teikti kokybišką švietimo pagalbą vaikams turintiems specialiuosius (kalbos ir kalbėjimo sutrikimų) poreikius.

Uždaviniai:

1. Teikti kvalifikuotą pedagoginę specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą ugdytiniams.

2. Organizuoto saugios vaikystės prevencinį darbą.

3. Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 metų veiksmų plano analizė.

4. Teikti metodinę medžiagą tėvams, globėjams, pedagogams, specialiojo ugdymo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo, švietimo klausimais.

PLANAS 

Vaiko gerovės komisijos veiklos programos 2020-2021 m.m. rengimas.

Vaiko gerovės komisijos ataskaita už 2020 m.

Specialiųjų poreikių vaikų sąrašo parengimas, suderinimas su Klaipėdos PPT, patvirtinimas.

Vaikų turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, grupinių bei individualių logopedinių pratybų programų parengimas, aptarimas, suderinimas.

Logopedo rekomendacijos pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei konsulatcijos tėvams kalbos korekcijos klausimais.

Stendinis pranešimas ,,Adaptacija ankstyvojo amžiaus grupėje''

Pamokėlės vaikams grupėse saugaus eismo tema.

Organizuoto susitikimą ar išvyką su policijos specialistais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Organizuoti prevencijos dieną.

Įtraukaus ugdymo plėtros 2021-2024 m. veiksmų plano analizė, siūlymū teikimas.

Tęsti tarptautinės programos ,,Zipio draugai'' vykdymą.

,,Kimochis'' socialinių-emocinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas ,,Kiškučių'' ir ,,Ežiukų'' grupėse.

Tęsti tarptautinį projektą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą''

Tęsti projektą ,,Noriu augti sveikas ir saugus''

Organizuoti įstaigoje ,,Veiksmo savaitę Bepatyčių''

Vaikų nemokamo maitinimo organizavimas.

Iškilus krizei jos sprendimas.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo organizavimas prevencinio, specialiojo, krizių valdymo ir kt. klausimais.