ltenderu

Nuo 2005 metų, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2005-07-22, Nr. ĮSAK - 1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti penkiais etapais:

1. Pasirengimas,

2. Platusis auditas,

3.Pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba dar vadinama Giluminiu auditu),

4. Atsiskaitymas ir informavimas,

5. Planavimas.

2016-2017 m. m. įstaigos vidaus audito rezultatai

    2016 metų lapkričio mėnesį įstaigoje atliktas Platusis auditas. Išdalintos 24 anketos, grįžo 22 įstaigos anketos. Atlikdami Platujį auditą įstaigos bendruomenė analizavo visas veiklos sritis ir jų rodiklius, vertino kiekvieną pagalbinį rodiklį, keturiais lygiais; 4 - labai gerai; 3 - gerai; 2- patenkinamai; 1- nepatenkinamai. Apibendrinus anketų duomenis (rezultatai)

Geriausiai įstaigoje vertinami šie veiklos rodikliai:

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas;

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje;

4.1.1. Vaiko teisių atsispindėjimas mokyklos dokumentuose;

6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite;

4.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas;

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kryptingumas, sistemingumas;

6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas;

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje.

Silpniau vertinami šie rodikliai:

6.1.1. finansavimas;

6.1.1. mokytojo ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite;

3.2.1. mokyttojo ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant;

5.2.1. veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje.

Gauti rezultatai buvo pristatyti mokytojų tarybos posėdyje ir kartu išsirinktas 2016-2017 mokslo metais įstaigos Giluminiam auditui pasirinkti veiklos rodiklį:

3.2.1. mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.